Prohlášení o ochraně osobních údajů

Obecné

Společnost Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o., člen nadnárodní skupiny společností Reckitt Benckiser v čele s mateřskou společností Reckitt Benckiser plc (dále jen „Reckitt Benckiser“), respektuje soukromí každého, kdo navštíví naše webové stránky nebo odpoví na naše interaktivní reklamy. V souvislosti s Vaší návštěvou našich webových stránek nebo odpovědí na naše interaktivní reklamy společnost Reckitt Benckiser může shromažďovat, zpracovávat či uchovávat některé osobní údaje vztahující se k Vaší osobě.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů shrnuje v jakém rozsahu a pro jaký účel mohou být Vaše osobní údaje zpracovány, kdo se na takovém zpracování může podílet a komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny. Prohlášení obsahuje i poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tj. o právu přístupu k Vašim osobním údajům, právu na opravu Vašich osobních údajů, jakož i o dalších právech dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. 

Toto prohlášení rovněž poskytuje návod jak postupovat, pokud nechcete, aby při návštěvě webové stránky Reckitt Benckiser nebo v případě reakce na interaktivní reklamu byly Vaše osobní údaje shromažďovány, zpracovávány, uchovávány či předávány jiným osobám.

Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování 

Společnost Reckitt Benckiser ani zpracovatelé podílející se na zpracování osobních údajů nebudou zpracovávat žádné Vaše identifikační osobní údaje (Vaše jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu), pokud nám je sami dobrovolně neposkytnete.

Společnost Reckitt Benckiser shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností jí uložených příslušnými právními předpisy (například v souvislosti s vyřizováním stížností a reklamací na výrobky skupiny společností Reckitt Benckiser, uplatňováním případných nároků z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku či v souvislosti s plněním zvláštních povinností vyplývajících ze zákona o léčivech jako je např. hlášení nežádoucích účinků). Toto zpracování Vašich osobních údajů není podmíněno Vaším souhlasem vzhledem k tomu, že jde o zpracování společnosti Reckitt Benckiser uložené příslušnými právními předpisy. 

Kromě výše uvedeného společnost Reckitt Benckiser shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje za účelem poskytování služeb a informací, které jste si vyžádali prostřednictvím našich webových stránek.

Pokud nám poskytnete Vaše identifikační osobní údaje, můžeme se Vás zeptat, zda si přejete od společnosti Reckitt Benckiser dostávat další elektronicky zasílaná sdělení, jako jsou tiskové zprávy, newslettry, e-maily a další. Máte možnost vyslovit se zasíláním takových sdělení souhlas či jejich zasílání odmítnout. Udělený souhlas se zasíláním takových sdělení můžete také kdykoliv bezplatně odvolat.

Dále mohou být Vaše osobní údaje zapracovávány za účelem zjištění, jakým způsobem používáte naše webové stránky, reagujete na naše interaktivní reklamy či užíváte naše služby a výrobky. Takové informace nám mohou pomoci například lépe navrhovat naše výrobky, webové stránky a reklamy. Abychom tak mohli učinit, můžeme sdílet některé Vaše informace se společnostmi, se kterými spolupracujeme. Tyto společnosti budou osobní údaje předané ze strany společnosti Reckitt Benckiser používat pouze způsobem, který je určila společnost Reckitt Benckiser s tím, že kromě uvedeného zavedou opatření k ochraně zpracovávaných osobních údajů.

Společnost Reckitt Benckiser Vaše osobní údaje zpracovává sama, i s případným využitím podpory a systémů třetích osob (zpracovatelů) za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 

Pokud bychom chtěli Vaše osobní údaje předat jiné společnosti, než bylo uvedeno výše, nejprve se na Vás obrátíme a požádáme Vás o souhlas. Rovněž Vám umožníme požádat o likvidaci Vašich osobních údajů zpracovávaných a uchovávaných naší společností. 

Pokud si nepřejete, aby společnost Reckitt Benckiser shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Vaše osobní údaje, žádáme Vás, abyste společnosti Reckitt Benckiser takové osobní údaje neposkytovali. Jestliže jste Vaše osobní údaje společnosti Reckitt Benckiser již poskytli a přejete si, aby je společnost Reckitt Benckiser dále nezpracovávala či uchovávala, prosím, klikněte na „kontaktujte nás“ (obrázek obálky) a vložte příslušnou e-mailovou adresu, kterou hodláte odhlásit, a/nebo kontaktujte Reckitt Benckiser prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Rozsah citlivých osobních údajů a účely jejich zpracování

Společnost Reckitt Benckiser (ani zpracovatelé podílející se na zpracování osobních údajů) nebudou zpracovávat žádné Vaše citlivé osobní údaje (jako jsou např. údaje o Vašem zdravotním stavu, o rasovém a etnické původu), pokud nám je sami dobrovolně neposkytnete.

Společnost Reckitt Benckiser shromažďuje, zpracovává a uchovává Vámi poskytnuté citlivé osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností jí uložených příslušnými právními předpisy (například v souvislosti s vyřizováním stížností a reklamací na výrobky skupiny společností Reckitt Benckiser, uplatňováním případných nároků z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku či v souvislosti s plněním zvláštních povinností vyplývajících ze zákona o léčivech jako je např. hlášení nežádoucích účinků) nebo pro účely poskytování Vámi vyžádaných služeb a informací. Toto zpracování Vašich osobních údajů není podmíněno Vaším souhlasem vzhledem k tomu, že jde o zpracování společnosti Reckitt Benckiser uložené příslušnými právními předpisy, resp. o plnění smlouvy s Vámi uzavřené (případně jednání o jejím uzavření).

Děti a mladiství

Reckitt Benckiser nemá v zájmu shromažďovat, zpracovávat nebo uchovávat jakékoliv osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo či e-mailová adresa) osob mladších 18 let (dále jen „Děti“). Společnost Reckitt Benckiser výslovně v konkrétních případech upozorňuje Děti na to, aby prostřednictvím webových stránek Reckitt Benckiser či reklamy neposkytovaly své osobní údaje. Pokud Dítě své osobní údaje společnosti Reckitt Benckiser poskytlo a pokud si jeho rodiče či zákonný zástupce přejí, aby společnost Reckitt Benckiser takové osobní údaje nezpracovávala a vymazala je ze své databáze (zlikvidovala je), společnost Reckitt Benckiser tak učiní na základě písemné žádosti nebo e-mailu rodiče či zákonného zástupce Dítěte (viz níže uvedené kontaktní údaje). Naše společnost v takovém případě odstraní osobní údaje daného Dítěte z evidence a zlikviduje je (s výjimkou případů, kdy to právní předpis vyžaduje v zájmu zachování bezpečnosti mladistvých). 

Automaticky shromažďované údaje neumožňující identifikaci

V některých případech může společnost Reckitt Benckiser shromažďovat informace o Vaší osobě, které však nevedou k Vaší identifikaci (nejedná se o osobní údaje). Příkladem takové informace může být druh Internetového prohlížeče, který používáte nebo operační systém Vašeho počítače a název domény místa, ze kterého jste se napojili na naši stránku nebo reklamu. Tyto informace mohou společnosti Reckitt Benckiser pomoci k lepšímu pochopení zájmů zákazníků a ke zlepšení podnikání a též webových stránek a reklamy Reckitt Benckiser. 

Informace, které můžeme automaticky umístit na pevný disk Vašeho počítače (tzv. Cookies)

Pokud si otevřete některou z webových stránek Reckitt Benckiser, společnost Reckitt Benckiser si může uložit některé informace o Vašem počítači. Taková informace může mít formu tzv. "Cookie" nebo jiného podobného souboru, který může pomoci společnosti Reckitt Benckiser upravit webovou stránku nebo reklamu tak, aby lépe vyhovovala Vaším zájmům a preferencím. U většiny internetových prohlížečů můžete Cookies vymazat z pevného disku, zablokovat všechny Cookies nebo před uložením Cookie dostat upozornění. Příslušné postupy naleznete v návodu k použití internetového prohlížeče nebo v nápovědě, kde jsou tyto funkce podrobně popsány. Mějte na paměti, že odstraněním nebo zablokováním Cookies můžete narušit či znemožnit plné používání webových stránek Reckitt Benckiser.

Poučení o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Požádáte-li společnost Reckitt Benckiser o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu informaci o tom, jaké údaje o Vaší osobě společnost Reckitt Benckiser zpracovává.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že společnost Reckitt Benckiser nebo její zpracovatelé provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

a)         požadovat vysvětlení;

b)         požadovat odstranění vzniklého stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, jsme povinni neprodleně odstranit závadný stav. Nelze-li Vaší žádosti vyhovět, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci společnosti Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. můžete naši společnost kontaktovat elektronickou poštou na adrese cz@rb.com nebo na níže uvedené poštovní adrese:

 

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

(zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4951)

 

Závěrečná ustanovení 

Vzhledem k tomu, že máme právo toto prohlášení aktualizovat a měnit, doporučujeme, abyste tuto webovou stránku navštěvovali pravidelně za účelem seznámení se s aktuálně platným prohlášením o ochraně osobních údajů, na jehož základě můžete poskytnout souhlas se zpracováním údajů či jeho p odmítnout. Aktualizované či změněné znění prohlášení nabývá účinnosti dnem zveřejnění na těchto webových stránkách.