Pravidla a podmínky

Tato strana je přístupná pouze osobám sídlícím v České Republice. Tato webová stránka je provozována společností Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o. Přístup na tuto stránku a její používání podléhá následujícím podmínkám a příslušným zákonům. Zobrazenímtéto stránky souhlasíte s podmínkami, pokud s nimi nesouhlasíte, neotvírejte tuto stránku.

RB může kdykoliv změnit tyto podmínky, a tudíž byste měli čas od času navštěvovat tuto stránku a prověřit aktuální podmínky, kterými jste vázáni.

Tuto stránku si můžete prohlížet pro zábavu nebo chcete-li si vyhledat informace. Avšak prosíme vás, abyste nepořizovali kopie, nekopírovali, nešířili, neupravovali, nepřenášeli, nezveřejňovali, ani jinak nepozměňovali obsah této stránky bez písemného svolení RB.Použitím nebo přístupem na tuto stránku se nepřevádějí jakákoliv práva ani práva k duševnímu vlastnictví na jakoukoliv třetí osobu. Veškerá práva, nároky a zájmy týkající se a související s jakýmkoliv aspektem této webové stránky zůstávají výlučným vlastnictvím RBnebo přidružených společností.

RB neposkytuje jakoukoliv záruku nebo prohlášení ohledně přesnosti nebo úplnosti obsahu této stránky nebo jakékoliv jiné stránky, která je s touto stránkou propojena horkou linkou. Jakákoliv prohlášení učiněná na této stránce se výlučně vztahují k výrobkům a službámprodávaným nebo poskytovaným RB. Ani RB, ani žádná přidružená osoba nenese odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo sankční škody vyplývající z (a) schopnoti (neschopnosti) dostat se na stránku, (b) použití (nebo neschopnosti použít)jakýkoliv obsah této stránky nebo (c) obsahu jakékoliv stránky (stránek) propojených k této stránce horkou linkou. Kromě toho RB nezaručuje, že tato stránka nebo server, který zajišťuje přístup na tuto stránku neobsahuje jakékoliv viry nebo jiné nebezpečné složky. Vy (anikoliv RB) nesete plnou výši nákladů na veškeré potřebné servisní služby, opravy nebo korekce.

S jakýmkoliv sdělením nebo materiálem, který pošlete nebo přenesete na tuto stránku přes Internet, je a bude nakládáno jako s nedůvěrným a veřejným sdělením a stane se navždy výlučným vlastnictvím RB. Zasláním nebo přenesením jakéhokoliv sdělení nebo materiáluna tuto stránku souhlasíte s tím, že RB nebo jakákoliv jiná přidružená osoba této společnosti může použít vaše sdělení nebo materiál za jakýmkoliv účelem včetně reprodukce, přenosu, zveřejnění, vysílání a odeslání poštou. RB nemá povinnost odpovídat na sdělenízaslaná na tuto stránku ani povinnost poskytovat odměnu za jakékoliv takové sdělení nebo materiál. Neposílejte ani nepřenášejte jakékoliv protizákonné, výhrůžné, urážlivé, pomlouvačné, obscénní, pornografické, neslušné nebo profánní materiály nebo jakékoliv jinémateriály, které by mohly zakládat nebo povzbudit jakékoli chování, které by bylo pokládáno za protizákonné nebo které by bylo porušením zákonů a předpisů.

RB má v úmyslu používat pouze jména, loga nebo značky objevující se na této straně na územích, kde tato společnost nebo k ní přidružené osoby mají právo tak činit buď z důvodu ochranných značek již registrovaných nebo které bylo požádáno nebolicencí nebo jinak.Aby se předešlo pochybnostem, RB nemá v úmyslu používat jakékoliv jméno, logo nebo značku na území, kde nemá právo tak činit a nebude dodávat nebo nabízet dodávku výrobků a nebo služeb označených takovým jménem, logem nebo značkou na takovém území.Použití nebo zneužití takových ochranných známek nebo jiného obsahu této stránky s výjimkou použití uvedeného těmito podmínkami, je přísně zakázáno.

Tyto podmínky se řídí českými zákony. Vstupem na tuto stránku a jejím použitím souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor bude řešen výlučně českými soudy.


Tyto podmínky platí od 1.1.2008.