Aerosolový sprej - Citrón a Ženšen

Osvěžující směs citronu, limetky, grepu a ženšenu.

Vlastnosti produktu

  • Vůně Premium
  • Eliminuje pachy
  • Účinkuje během několika vteřin

Dostupné v: 240ml

Popos produktu

Na použití jednoduché spreje, které neutralizují pachy a naplní váš domov krásnými vůněmi.Povznášející směs plátků limetky a grapefruitové drti osvěžené špetkou zázvoru.

Podrobně si prečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc a upozornění před použitím výrobku.

Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Pozorně čtěte a dodržujte instrukce na aerosolové náplni. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

EA_8105022

Product Code: 3059943016514