Deco Spehere - Mango a zelený citrón

Zachycuje svěžest manga a limetky a vodní tóny bílého květu.

Vlastnosti produktu

  • vydrží až 8 týdnů
  • čerstvá vůně tropického ovoce
  • není třeba baterií ani elektřiny

Dostupné v: 75ml

Popis produktu

Zachycuje svěžest manga a limetky a vodní tóny bílého květu. Skleněný design Vám ukáže, kdy je čas pro novou Decosphere - pokojový osvěžovač. Tento přenosný tekutý osvěžovač vzduchu je ideální pro koupelny, obývací pokoje, kuchyně, ložnice a jiné pokoje, které chcete vyzdobit vůní.

1. Sejměte vnější kryt z výrobku. 2. Odšroubujte uzávěr ze skleněné části výrobku a odložte. 3. Opatrně přiklopte zpět vnější kryt.

Uchovávejte mimo dosah dětí.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. - Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uchovávejte v chladu.

EA_8727743